Všeobecné podmínky účasti na zájezdech

Rezervace míst

Osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Přihlášky

Buď osobně v CK nebo zasláním vyplněné a podepsané přihlášky poštou, faxem, e-mailem.

Smlouva

vzniká potvrzením přihlášky CK a úhradou zálohy 50% ceny zájezdu do 14 dnů zákazníkem.

Účastníci zájezdu

Zákazník s potvrzenou cestovní smlouvou a uhrazenou cenou zájezdu.
Osoby mladší 15ti let - účast pouze v doprovodu dospělé osoby.
Osoby 15 - 18 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Placení zájezdu

Zároveň s přihlášením možno platit přímo v kanceláři CK, provést platbu poštovní složenkou nebo bankovním převodem na č. účtu: 350345-041/0100 - KB Praha 4, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: číslo zájezdu. Doplatek zájezdu je nutno provést nejméně 30 dní před odjezdem.

Pojištění klientů

Klienti se mohou u naší CK pojistit na léčebné výlohy a stornopoplatky přes pojišťovnu Evropská cestovní.
Pojištění CK proti úpadku: CK Alpin tour má uzavřenou smlouvu č. 17 000 005 33 s pojišťovnou Generali.

Slevy

Klienti, kteří se zúčastnili nejméně 3 zájezdů s CK ALPIN-TOUR Praha mají nárok na slevu u zimního zájezdu - 200,- Kč a u letního zájezdu od 4.000 do 10.000,- Kč - 5%, nad 10.000,- Kč max. - 800,- Kč. Slevy se neposkytují u zájezdů s cenou nižší než 4.000,- Kč. Slevy nelze sčítat. Nárok na slevu uveďte na přihlášce.

Stornovací podmínky

Jsou uvedeny na přihlášce.

Zrušení zájezdu

CK má právo na zrušení zájezdu při nedostatečném počtu účastníků nebo mimořádných okolnostech. V tomto případě se vrací klientům plná zaplacená částka.

Povinnosti a práva vyplývající po uzavření smlouvy

Pro CK: poskytnutí všech služeb uvedených v "Pokynech na zájezd".
CK si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a za mimořádných okolností:
- upravit program zájezdu
- v případě změny kurzu nebo zvýšení silničních poplatků nebo cen pohonných hmot o více než 10% upravit cenu zájezdu a o této změně neprodleně účastníky informovat.

Pro zákazníka: - doplatit plnou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, dostavit se včas a s platným cestovním dokladem na místo odjezdu (pokud neplatný cestovní doklad zabrání klientovi v nastoupení či pokračování cesty není CK povinna mu vrátit přijaté platby za daný zájezd), řídit se pokyny CK.
- pokud se zvýší cena zájezdu o více než 10%, má účastník právo odstoupit od smlouvy a je mu vrácena plná cena zájezdu

Všeobecná ustanovení

Zákazník, který během zájezdu poruší zákonné předpisy ČR nebo navštíveného státu, nebo nerespektuje program zájezdu a hrubě porušuje pokyny průvodce, může být ze zájezdu vyloučen a ztrácí nárok na náhradu za nevyužité služby. Každý účastník se zájezdu účastní na vlastní nebezpečí a za případné škody na zdraví či majetku nenese CK odpovědnost.
© 2020 CK Alpin Tour. Všechna práva vyhrazena. [
]
Stránky využívají systém pro cestovní kanceláře Open Travel Network
TOPlist